ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - E.Y.A.E. EKAB

E.Y.A.E. EKAB

Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων ΕΚΑΒ

Breaking

Home Top Ad

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


1. Νομοθετήματα Γενικής Εφαρμογής 

1.1. Θεσμοί και γενικές διατάξεις (τεχνικός ασφάλειας και γιατρός εργασίας, ειδικότητες και χρόνος απασχόλησής τους, εκπρόσωποι εργαζομένων, εκτίμηση κινδύνου, γενικές υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων, κυρώσεις) 

 • Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985 NΟΜΟΣ 1568/1985
 • Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας & γιατρού εργασίας,επίπεδο γνώσεων και ειδικότητ τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις,εκµεταλλεύσεις & εργασίες του άρθρου 1 παράγραφος 1 του ν. 1568/1985 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων" Φ.E.K. 138/Α/21-6-1988 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 294/1988 
 • Συµβούλια εργαζοµένων και άλλες εργατικές διατάξεις - Κύρωση της 135 διεθνούς σύµβασης εργασίας Φ.Ε.Κ. 63/Α/6-4-1988 ΝΟΜΟΣ 1767/1988 
 • Yγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δηµοσίου, των N.Π.Δ.Δ. και των O.T.A. ΦEK 721/B/4-10-1988 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 88555/3293/1988 
 • Επέκταση των διατάξεων των προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν µε τις εξουσιοδοτήσεις του Ν 1568/85 «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων» (177/Α) στο Δηµόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ Φ.Ε.Κ. 74/Α/12-5-1992 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 157/1992
 • Ρύθµιση θεµάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωµάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευοµένων από αυτό νοµικών προσώπων και άλλες διατάξεις Φ.E.K. 112/Α/6-7-1994 NΟΜΟΣ 2224/1994 
 • Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK ΦEK 11/A/18-1-96 [σηµειώνεται ότι το παρόν διάταγµα συµπληρώνεται µε το Π.Δ. 159/1999 (ΦΕΚ 157/Α/3-8-99)] ΠPOEΔPIKO ΔIATAΓMA 17/1996 
 • Ρύθµιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίαςκαι άλλες διατάξεις Φ.Ε.Κ. 205/Α/2-9-1998 ΝΟΜΟΣ 2639/1998
 • Τροποποίηση του π.δ. 17/96 «Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK» (11/A) και του π.δ. 70α/88 «Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία» (31/Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 175/97 (150/Α) Φ.E.K. 157/A/3-8-1999 ΠPOEΔPIKO ΔIATAΓMA 159/1999 
 • Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις Φ.Ε.Κ.286/Α/29-12-2000 ΝΟΜΟΣ 2874/2000 • Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις (Άρθρο 9:Συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 1568/1985 "Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων") Φ.Ε.Κ. 111/Α/8-5-2003 ΝΟΜΟΣ 3144/2003
 •  Επιμόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου ΑΕΙ και ΤΕΙ Φ.Ε.Κ. 1624/Β/5-11-2003 Υ.Α.131784/2003 
1.2. Προδιαγραφές χώρων εργασίας
 • Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/EOK Φ.E.K. 10/A/18-1-1996 ΠPOEΔPIKO ΔIATAΓMA 16/1996 
1.3. Σήμανση ασφάλειας και υγείας 
 •  Eλάχιστες προδιαγραφές για την σήµανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην εργασία σε συµµόρφωση µε την Oδηγία 92/58/EOK Φ.Ε.Κ. 67/Α/10-4-1995 ΠPOEΔPIKO ΔIATAΓMA 105/1995 
1.4. Οργάνωση χρόνου εργασίας
 • Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΚ Φ.Ε.Κ. 94/Α/13-5-1999 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 88/1999
2. Νομοθετήματα Για Εργασιακά Μέσα 

2.1. Εξοπλισμός εργασίας - γενικές διατάξεις
 • Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/655/EOK Φ.E.K. 220/A/19-12-1994 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 395/1994 
 •  Tροποποίηση του π.δ. 395/94 «Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας & υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/655/EOK» (220/Α) σε συµμόρφωση με την οδηγία 95/63/EK του Συμβουλίου. Φ.E.K. 94/A/13-5-1999 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 89/1999 • Τροποποίηση του π.δ. 395/94 «Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας & υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/655/EOK» (ΦEK 220/A/19-12-94) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 89/99 «Tροποποίηση του π.δ. 395/94 σε συµμόρφωση με την οδηγία 95/63/EK του Συμβουλίου.» ΦΕΚ 241//Α/3-11-2000 ΠPOEΔPIKO ΔIATAΓMA 304/2000 
2.2. Μέσα ατομικής προστασίας - γενικές διατάξεις
 • Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 89/656/EOK Φ.E.K. 220/A/19-12-1994 ΠPOEΔPIKO ΔIATAΓMA 396/1994 
2.3. Μεταφορικές ταινίες 
 • Περί µέτρων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζοµένων εις µεταφορικάς ταινίας και προωθητάς εν γένει Φ.Ε.Κ.78/Α/6-4-76 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 212/1976 
2.4. Φορητές κλίμακες
 • Περί ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζοµένων επί φορητών κλιµάκων ΦΕΚ 406/Α/29-12-1933 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ της 22-12-1933
 • Περί συµπληρώσεως του από 22-12-1933 προεδρικού διατάγµατος "Περίασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζοµένων επί φορητών κλιµάκων" ΦΕΚ 20/Α/17-2-1978 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 17/1978 
2.5. Πρέσες θερμοπλαστικές
 • Περί µέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολουµένων εις θερµοπλαστικούς και παροµοίους τούτων πιεστήρας Φ.Ε.Κ. 31/Α/25-2-78 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 151/1978 
2.6. Πρέσες με έκκεντρο 
 • Περί µέτρων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζοµένων εις πιεστήρας δι' εκκέντρου και παροµοίους τοιούτους Φ.Ε.Κ. 31/Α/25-2-78 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 152/1978 
3. Νομοθετήματα Για Ειδικές Εργασίες 

3.1. Εργασία με οθόνες οπτικής απεικόνισης 
 • Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία µε οθόνες οπτικής απεικόνισης σε συµµόρφωση µε την οδηγία του Συµβουλίου 90/270/EOK Φ.E.K. 221/A/19-12-1994 ΠPOEΔPIKO ΔIATAΓMA 398/1994 
3.2. Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων
 • Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζοµένων σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 90/269/EOK Φ.E.K. 221/A/19-12-1994 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 397/1994 
3.3. Συγκολλήσεις 
 • Περί µέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολουµένων εις εργασίας συγκολλήσεων Φ.Ε.Κ. 20/Α/17-2-1978 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 95/1978 
3.4. Μεταφορά ρευστών, πυρακτωμένων υλών
 • Περί µέτρων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζοµένων εις την µεταφοράν ρευστών-πυρακτωµένων υλών, δια περονοφόρων οχηµάτων Φ.Ε.Κ.47/Α/31-3-78 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 216/1978 

4. Νομοθετήματα Για Ειδικές Κατηγορίες Εργαζομένων

4.1. Έγκυες, λεχώνες και γαλουχούσες 

 • Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζοµένων σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/85/EOK Φ.E.K. 150/A/15-7-1997 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 176/1997
 • Τροποποίηση του π.δ. 176/97 "Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/85/EOK" (150/A) Φ.Ε.Κ.44/A/21-02-2003 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 41/2003
 4.2. Ανήλικοι 
 • Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989 ΝΟΜΟΣ 1837/1989
 •  Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 94/33/ΕΚ Φ.Ε.Κ. 67/Α/26-3-1998 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 62/1998
 • Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης Εργασίας 182 για την απαγόρευση των χειρότερων µορφών εργασίας των παιδιών και την άµεση δράση µε σκοπό την εξάλειψή τους Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001 ΝΟΜΟΣ 2918/2001
 • Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις Φ.Ε.Κ. 258/Α/6-11-2001 ΝΟΜΟΣ 2956/2001 
 • Εργασίες, έργα και δραστηριότητες στις οποίες απαγορεύεται να απασχολούνται οι ανήλικοι Φ.Ε.Κ. 875/Β/2-7-2003 Υ.Α.130621/2003 
5. Γενικά Νομοθετήματα Για Φυσικούς, Χημικούς και Βιολογικούς Παράγοντες 

5.1. Γενικά Για Φυσικούς, Χημικούς και Βιολογικούς Παράγοντες 

 • Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985 NΟΜΟΣ 1568/1985
 • Για την προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.Δ/τος 307/86 (135/Α) σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 88/642/ΕΟΚ Φ.Ε.Κ. 34/Α/18-3-1993 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1993 
6. Νομοθετήματα Για Χημικούς Παράγοντες 

6.1. Γενικές διατάξεις 

 • Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες Φ.Ε.Κ. 227/Α/9-10-2001 ΠPOEΔPIKO ΔIATAΓMA 338/2001 
6.2. Οριακές τιμές 
 • Προστασία της υγείας των εργαζοµένων που εκτίθενται σε ορισµένους χηµικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους Φ.Ε.Κ. 135/Α/29-8-1986 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 307/1986
 •  Για την προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.Δ/τος 307/86 (135/Α) σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 88/642/ΕΟΚ Φ.Ε.Κ. 34/Α/18-3-1993 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1993
 •  Καθορισμός οριακών τιμών έκθεσης και ανώτατων οριακών τιμών έκθεσης των εργαζομένων σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ της Επιτροπής και τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 307/86 "Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους"(135/Α) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 77/93 (34/Α).Φ.E.K. 94/A/13-5-99 ΠPOEΔPIKO ΔIATAΓMA 90/1999 
 • Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες Φ.Ε.Κ. 227/Α/9-10-2001 ΠPOEΔPIKO ΔIATAΓMA 338/2001
 •  Τροποποίηση του π.δ. 307/86 «Προστασία της υγείας των εργαζοµένων που εκτίθενται σε ορισµένους χηµικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους» Φ.Ε.Κ. 227/Α/9-10-2001 ΠPOEΔPIKO ΔIATAΓMA 339/2001 
6.3. Καρκινογόνοι παράγοντες 
 • Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία του Συµβουλίου 90/394/EOK Φ.E.K. 221/A/19-12-1994 ΠPOEΔPIKO ΔIATAΓMA 399/1994
 • Τροποποίηση και συµπλήρωση του π.δ. 399/94 «Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία του Συµβουλίου 90/394/ ΕΟΚ" (221/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 97/42/ΕΚ του Συμβουλίου. Φ.E.K. 111/A/6-4-2000 ΠPOEΔPIKO ΔIATAΓMA 127/2000
 • Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 399/94 "Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ" (221/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 1999/38/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 Φ.E.K. 44/A/21-02-2003 ΠPOEΔPIKO ΔIATAΓMA 43/2003 
6.4. Αμίαντος
 •  Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµίαντο κατά την εργασία Φ.Ε.Κ. 31/Α/17-2-1988 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 70α/1988
 •  Tροποποίηση π.δ. 70α/88 «Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται στον αµίαντο κατά την εργασία» (31/A) σε συµµόρφωση µε την οδηγία 91/382/EOK Φ.E.K. 150/A/15-7-1997ΠPOEΔPIKO ΔIATAΓMA 175/1997
 •  Τροποποίηση του π.δ. 17/96 «Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK» (11/A) και του π.δ. 70α/88 «Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία» (31/Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 175/97 (150/Α) Φ.E.K. 157/A/3-8-1999 ΠPOEΔPIKO ΔIATAΓMA 159/1999 
6.5. Μόλυβδος
 • Περί απαγορεύσεως της χρήσεως των µολυβδούχων χρωµάτων Φ.Ε.Κ. 177/Α/29-4-1938 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1204/1938 
 • Περί κανονισµού υγιεινής και ασφαλείας των εις τα εργοστάσια και εργαστήρια κατασκευής συσσωρευτών µολύβδου εργαζοµένων Φ.Ε.Κ. 199/Α/19-9-1968 ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 590/1968
 • Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται στον µεταλλικό µόλυβδο και τις ενώσεις ιόντων του κατά την εργασία Φ.Ε.Κ. 54/Α/22-4-1987 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 94/87
 •  Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες Φ.Ε.Κ. 227/Α/9-10-2001 ΠPOEΔPIKO ΔIATAΓMA 338/2001 
6.6. Βενζόλιο
 • Περί προστασίας των εργαζοµένων εκ των κινδύνων των προερχοµένων εκ της χρήσεως βενζολίου ή προϊόντων περιεχόντων βενζόλιο Φ.Ε.Κ.132/Α/7-7-1975 ΝΟΜΟΣ 61/1975
 •  Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εν Γενεύη κατά το 1971 υπ΄ αριθµόν 136 Διεθνούς Συµβάσεως Εργασίας, «περί προστασίας εκ των κινδύνων δηλητηριάσεως των οφειλοµένων εις το βενζόλιον» Φ.Ε.Κ. 332/Α/11-12-1976 ΝΟΜΟΣ 492/1976
 • Τρόπος διενεργείας περιοδικού ελέγχου για τον υπολογισµό της συγκέντρωσης βενζολίου στην ατµόσφαιρα των χώρων εργασίας Φ.Ε.Κ. 341/Β/25-6-1987 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130879/1987 
6.7. Βινυλοχλωρίδιο
 • Περί προστασίας της υγείας των εργαζοµένων των εκτιθεµένων εις το µονοµερές βινυλοχλωρίδιον κατ’ εφαρµογήν της οδηγίας υπ’ αριθ. 78/610 (ΕΕΝ. 197/12.12.78) Φ.Ε.Κ. 302/A/30-12-1980 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1179/1980
 6.8. Φώσφορος
 • Περί απαγορεύσεως χρήσεως του λευκού (κιτρίνου) φωσφόρου εις την βιοµηχανίαν των πυρείων Φ.Ε.Κ. 145/Α/1-7-20 ΝΟΜΟΣ 2273/1920 
7. Νομοθετήματα Για Βιολογικούς Παράγοντες 

7.1. Βιολογικοί Παράγοντες
 • Προστασία των εργαζοµένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες του Συµβουλίου 90/679/EOK και 93/88/EOK Φ.Ε.Κ. 97/Α/30-5-1995 ΠPOEΔPIKO ΔIATAΓMA186/1995
 • Tροποποίηση π.δ. 186/95 «Προστασία των εργαζοµένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 90/679/EOK και 93/88/EOK" (97/A) σε συµµό Φ.E.K. 150/A/15-7-1997 ΠPOEΔPIKO ΔIATAΓMA 174/1997
 • Tροποποίηση του π.δ. 186/95 «Προστασία των εργαζοµένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 90/679/EOK και 93/88/EOK" (97/A) όπως τροποποιήθη Φ.E.K. 9/A/2-2-1999 ΠPOEΔPIKO ΔIATAΓMA 15/1999
8. Νομοθετήματα Για Φυσικούς Παράγοντες 

8.1. Θόρυβος 
 • Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω τηςέκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ Φ.Ε.Κ. 38/Α/18-3-1991 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 85/1991
 8.1. Έκρηξη 
 • Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμόσφαιρες σε συμμόρφωση με την οδηγία 1999/92/ΕΚ της 16ης Δεκεμβρίου 1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Φ.Ε.Κ. 44/A/21-02-2003 Π.Δ. 42/2003
 9. Νομοθετήματα Κατά κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας 

9.1. Αλλαντοποιεία 
 • Περί κανονισµού υγιεινής εργαστηρίων αλλαντοποιίας Φ.Ε.Κ. 473/Α/17-12-1938 ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ της 3-12-1938 
9.2. Αποθήκες δερμάτων
 • Περί κανονισµού υγιεινής και ασφαλείας των εις τας αποθήκας ακατεργάστων δερµάτων εργαζοµένων Φ.Ε.Κ. 277/Α/27-11-1968 ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 796/1968 
9.3. Αποθήκες σταφίδας 
 • Περί κανονισµού των µέτρων υγιεινής και καθαριότητος των σταφιδαποθηκών Φ.Ε.Κ. 91/Α/5-4-1923 ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ της 16-3-1923 
9.4. Αποθήκες σύκων 
 • Περί κανονισµού των µέτρων υγιεινής και καθαριότητος των αποθηκών συσκευασίας σύκων Φ.Ε.Κ. 321/Α/6-11-1923 ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ της 13-10-1923
 • Περί κανονισµού όρων εργασίας εν τοις εργαστηρίοις και αποθήκας σύκων Φ.Ε.Κ. 275/Α/3-11-24ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ της 30-10-1924 
9.5. Αυτοκινητοστάσια 
 • Περί κανονισµού υγιεινής και ασφαλείας αυτοκινητοστασίων Φ.Ε.Κ. 111/Α/13-7-1963 ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 380/1963 
9.6. Βυρσοδεψεία
 • Περί κανονισµού υγιεινής και ασφαλείας εργαζοµένων εν τοις βυρσοδεψείοις απάσης της χώρας Φ.Ε.Κ. 117/Α/27-5-1968 ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 362/1968 
9.7. Εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιομηχανίες
 • Eλάχιστες προδιαγραφές για τη βελτίωση της προστασίας, της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων στις εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιοµηχανίες σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/91/EOK Φ.E.K. 150/A/15-7-1997 ΠPOEΔPIKO ΔIATAΓMA 177/1997 
9.8. Κατασκευή συσσωρευτών μολύβδου 
 • Περί κανονισµού υγιεινής και ασφαλείας των εις τα εργοστάσια και εργαστήρια κατασκευής συσσωρευτών µολύβδου εργαζοµένων Φ.Ε.Κ. 199/Α/19-9-1968 ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 590/1968 
 • Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται στον µεταλλικό µόλυβδο και τις ενώσεις ιόντων του κατά την εργασία Φ.Ε.Κ. 54/Α/22-4-1987 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 94/87 
 • Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες Φ.Ε.Κ. 227/Α/9-10-2001 ΠPOEΔPIKO ΔIATAΓMA 338/2001 
9.9. Ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες 
 • Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων σε ναυπηγικές εργασίες Φ.Ε.Κ. 31/Α/14-3-1990 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 70/1990 
 • • Απαιτούµενος ελάχιστος εξοπλισµός συνεργείων για ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες σε πλοία επισκευαζόµενα στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά- Δραπετσώνας- Κερατσινίου- Περάµατος- Σαλαµίνας Φ.Ε.Κ.563/Β/28-7-1993 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993 
 • Τήρηση βιβλίου ηµερήσιας παρουσίας απασχολούµενου προσωπικού στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά- Δραπετσώνας- Κερατσινίου- Περάµατος- Σαλαµίνας Φ.Ε.Κ. 711/Β/28-9-1988 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 131517/1988 
 • Συγκρότηση εννεαµελούς επιτροπής στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά- Δραπετσώνας- Κερατσινίου- Περάµατος- Σαλαµίνας και διαδικασία ελέγχου επικινδύνων αερίων στα πλοία και πλωτά ναυπηγήµατα Φ.Ε.Κ.400/Β/26-5-1989 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3232/41/1989 
9.10. Ξυλουργεία 
 • Περί ασφαλείας των εν τοις ξυλουργικοίς εργοστασίοις ασχολουµένων εργατών και τεχνιτών Φ.Ε.Κ. 405/Α/14-10-1937 ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ της 10-9-1937 
9.11. Οικοδομές και τεχνικά έργα 
 • Περί των µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδοµικών εργασιών Φ.Ε.Κ. 193/Α/26-8-1980 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 778/1980 
 •  Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού Φ.Ε.Κ. 260/Α/16-9-1981 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1073/1981
 • Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφαλείας στις οικοδοµές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα Φ.Ε.Κ. 126/Α/15-9-1983 ΝΟΜΟΣ 1396/1983
 •  Ηµερολόγιο µέτρων ασφαλείας Φ.Ε.Κ. 154/Β/19-3-84 YΠΟΥΡΓΙΚΗ AΠΟΦΑΣΗ 130646/1984
 • Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύµβασης Εργασίας «που αφορά τις διατάξειςασφάλειας στην οικοδοµική βιοµηχανία» και ρύθµιση θεµάτων που έχουν άµεση σχέση µ’ αυτή Φ.Ε.Κ. 49/Α/18-4-1984 ΝΟΜΟΣ 1430/1984
 •  Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα Φ.Ε.Κ. 106/Α/2-5-1989 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 225/1989
 •  Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK Φ.Ε.Κ. 212/Α/29-8-1996 ΠPOEΔPIKO ΔIATAΓMA 305/1996 
9.12. Σφαγεία
 • Περί κανονισµού υγιεινής σφαγείων Φ.Ε.Κ. 180/Α/2-5-1938 ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ της 15-4-1938 
9.13. Τυπογραφεία 
 • Περί κανονισµού υγιεινής και ασφαλείας των εργαζοµένων εις τα τυπογραφεία και γενικώς εργοστάσια γραφικών τεχνών και επεξεργασίας χάρτου απάσης της χώρας, είτε λειτουργούντων ως αυτοτελών επιχειρήσεων, είτε ως συγκροτηµάτων εργοστασιακ Φ.Ε.Κ. 153/Α/12-7-1968 ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 464/1968
 •  Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται στον µεταλλικό µόλυβδο και τις ενώσεις ιόντων του κατά την εργασία Φ.Ε.Κ. 54/Α/22-4-1987 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 94/87 
10. Διάφορα 

10.1. Μικτές επιτροπές ελέγχου σε τεχνικά έργα και στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη - Σύσταση και θητεία
 •  Συµβούλια εργαζοµένων και άλλες εργατικές διατάξεις - Κύρωση της 135 διεθνούς σύµβασης εργασίας Φ.Ε.Κ. 63/Α/6-4-1988 ΝΟΜΟΣ 1767/1988
 •  Καθορισµός της θητείας των µελών των µικτών επιτροπών ελέγχου σε οικοδοµές και εργοταξιακά έργα Φ.Ε.Κ. 59/Β/ 31-1-1989ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130048/1989 
 • Αναµόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις Φ.Ε.Κ. 165/Α/1992 Ν. 2084/1992 
10.2. Μικτές επιτροπές ελέγχου σε τεχνικά έργα και στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη - Αμοιβές
 • Kαθορισµός αµοιβής των εκπροσώπων των εργαζοµένων και των εκπροσώπων του Tεχνικού Eπιµελητηρίου Eλλάδας που συµµετέχουν στις µικτές Eπιτροπές Ελέγχου στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά- Δραπετσώνας - Kερατσινίου - Περάματος – Σαλαμίνας. Φ.Ε.Κ. 526/Β/26-6-1997 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2038176/6019/00221997 
 • Kαθορισµός αµοιβής των εκπροσώπων των εργαζοµένων και των εκπροσώπων του Tεχνικού Eπιµελητηρίου Eλλάδας που συµµετέχουν στις µικτές Eπιτροπές Ελέγχου σε οικοδοµές και εργοταξιακά έργα και σε Επιτροπές Ελέγχου στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά- Δραπετσώνας - Kερατσινίου – Περάματος - Σαλαμίνας. Φ.Ε.Κ. 1475/Β/4-12-2000 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/73692/0022/2000
 • Τροποποίηση της απόφασης 2/73692/0022 (1475/Β/2000) «Kαθορισµός αµοιβής των εκπροσώπων των εργαζοµένων και των εκπροσώπων του Tεχνικού Eπιµελητηρίου Eλλάδας που συµµετέχουν στις µικτές Eπιτροπές Ελέγχου σε οικοδομές και εργοταξιακά έργα και σε Επιτροπές Ελέγχου στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά- Δραπετσώνας - Kερατσινίου – Περάματος - Σαλαμίνας. Φ.Ε.Κ. 399/Β/2002 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/14590/0022/2002 
10.3. Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ, ΕΣΥΠΠ)
 •  Όροι ίδρυσης και λειτουργίας Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης Φ.Ε.Κ. 102/Α/26-5-1999 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 95/1999 • Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις Φ.Ε.Κ.286/Α/29-12-2000 ΝΟΜΟΣ 2874/2000