Τι και ποιοί είμαστε! - E.Y.A.E. EKAB

E.Y.A.E. EKAB

Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων ΕΚΑΒ

Breaking

Home Top Ad

Τι και ποιοί είμαστε!Η Ε.Υ.Α.Ε. ΕΚΑΒ (Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων ΕΚΑΒ) είναι όργανο συμβουλευτικό και σύμφωνα με τον Νόμο 3850/2010, έχει τις εξής αρμοδιότητες:

1) Μελετά τις συνθήκες εργασίας στο ΕΚΑΒ, προτείνει μέτρα για τη βελτίωση τους και του περιβάλλοντος εργασίας, παρακολουθεί την τήρηση των μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια και συμβάλλει στην εφαρμογή τους από τους εργαζομένους.
2) Σε περιπτώσεις σοβαρών εργατικών ατυχημάτων ή σχετικών συμβάντων προτείνει τα κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή επανάληψής τους.
3) Επισημαίνει τον επαγγελματικό κίνδυνο στους χώρους ή θέσεις εργασίας και προτείνει μέτρα για την αντιμετώπισή του, συμμετέχοντας έτσι στη διαμόρφωση της πολιτικής της επιχείρησης, για την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου.
4) Ενημερώνεται από τη διοίκηση του ΕΚΑΒ για τα στοιχεία των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών που συμβαίνουν στην υπηρεσία.
5) Ενημερώνεται για την εισαγωγή νέων παραγωγικών διαδικασιών, μηχανημάτων, εργαλείων και υλικών ή για τη λειτουργία νέων εγκαταστάσεων του ΕΚΑΒ, στο μέτρο που επηρεάζουν τις συνθήκες υγείας και ασφάλειας της εργασίας.
6) Σε περίπτωση άμεσου και σοβαρού κινδύνου καλεί τον εργοδότη να λάβει τα ενδεικνυόμενα μέτρα, χωρίς να αποκλείεται και η διακοπή λειτουργίας μηχανήματος ή εγκατάστασης ή παραγωγικής διαδικασίας.
7) Μπορεί να ζητεί τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων για θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του εργοδότη.

Η Ε.Υ.Α.Ε. ΕΚΑΒ συνεδριάζει με την Διοίκηση του ΕΚΑΒ μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε τριμήνου, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από κοινού, για τη διευθέτηση των θεμάτων που ανακύπτουν μέσα στην υπηρεσία  και σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της προηγούμενης παραγράφου.
Στις κοινές συνεδριάσεις μετέχουν ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας του ΕΚΑΒ.
Πριν από την ημέρα της κοινής συνεδρίασης, η Ε.Υ.Α.Ε. ΕΚΑΒ καθορίζει τα θέματα τα οποία θα συζητήσει και τα γνωστοποιεί στην Διοίκηση του ΕΚΑΒ τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Η Διοίκηση του ΕΚΑΒ γνωστοποιεί στην Ε.Υ.Α.Ε. τα θέματα που επιθυμεί να συζητηθούν στην κοινή συνεδρίαση τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα πραγματοποίησης της.
Οι παραπάνω γνωστοποιήσεις απευθύνονται επίσης μέσα στις ίδιες προθεσμίες και προς τον τεχνικό ασφάλειας και τον ιατρό εργασίας της επιχείρησης.
Στις συνεδριάσεις αυτές συντάσσονται πρακτικά εις διπλούν και τηρούνται το ένα αντίτυπο από τον εργοδότη και το άλλο από την επιτροπή.

Η Διοίκηση του ΕΚΑΒ οφείλει να διευκολύνει την Ε.Υ.Α.Ε. και να της παρέχει όλα τα μέσα εκείνα που χρειάζεται κατά την  άσκηση των καθηκόντων της.

Η Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων ΕΚΑΒ  αποτελείτε από 6 μέλη και η εκλογή τους γίνεται με άμεση και μυστική ψηφοφορία από το σύνολο των εργαζομένων.

Η Ε.Υ.Α.Ε. ΕΚΑΒ αποτελείτε από τους:

ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΟΝΟΜΑ
ΘΕΣΗ
ΤΗΛ
1
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ
6974144933
2
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΛΟΠΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ

3
ΜΕΛΟΣ
ΠΑΣΤΡΑΣ ΚΩΝΣ/ΝΟΣ
ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ

4
ΜΕΛΟΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ

5
ΜΕΛΟΣ
ΜΠΕΡΤΡΑΜ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ

6
ΜΕΛΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ